iskani niz: 
  Domov Predstavitev Občina Turizem ŽupanNaselja v občini Cerklje na Gorenjskem

Adergas

Gručasta vas na severnem robu Kranjskega polja leži ob vznožju Štefane gore (748 m). Dostopna je po cesti, ki se v Trati pri Velesovem oziroma v Cešnjevku odcepi od ceste Visoko-Cerklje na Gorenjskem. Južno od naselja je grič Obla gorica (464 m). Leta 1964 so na njegovem vzhodnem pobočju zgradili

smučarsko skakalnico. Severno od vasi leži dolina Graben. Večina prebivalcev dela v Kranju. Tu je bil nekoč znamenit ženski dominikanski samostan Velesovo s prvotno romarsko cerkvijo, ustanovl|en leta 1238 pri cerkvi sv. Marjete, omenjeni že leta 1163.

V drugi polovici 18. stoletja je bila dograjena nova baročna župnijska cerkev oznanjenja device Marije s pomembnimi oltarnimi slikami in romanskim Marijinim kipom. Samostan je bil razpuščen leta 1782. Adergas se je nekdaj po samostanu imenoval Marijina Dolina. Nad samostanom so še vidne razvaline gradu Kamna (Frauensteina). (T K.)

 

 

Ambrož pod Krvavcem

Razložena vas s samotnimi kmetijami se razprostira v južnem delu predgorja Krvavca (1853 m) v Kamniško-Savinjskih Alpah. Na najvišji točki stoji v osnovi srednjeveška cerkev sv. Ambroža in ob njej turistična kmetija Ambrožar z gostiščem in več športnimi objekti. Druge kmetije in številne počitniške hišice ležijo na nižjih prisojnih pobočnih policah in segajo na zahodu skoraj do Stiške vasi, na vzhodu pa se približajo Svetemu Lenartu. Glavna vira dohodka sta živinoreja in gozdarstvo. (T K.)

 

 

 

Cerklje na Gorenjskem

Središčno naselje z gručastim jedrom ob hudourniškem potoku Reki je umaknjeno na severni rob Kranjskega polja, pod Krvavec (1853 m). Število prebivalcev se je od 2. svetovne vojne do leta 1991 skoraj potrojilo. Kraj leži na križišču krajevnih cest z Visokega, Brnika in iz Komende in je izhodišče za obisk zimskošportnega središča na Krvavcu. Razvita je obrt. Večina prebivalcev se vozi na delo v Kranj. Kraj se

je po cerkvi Marije V trnju prvotno imenoval TrnovIje. Z imenom Cerklje se prvič omenja leta 1239. Župnijska cerkev Marije Vnebovzete je bila zgrajena med letoma 1777 in 1819. Po zasnovi je ena najodličnejših baročno-klasicističnih stavb na Gorenjskem. Pred njo stoji spomenik skladatelju Davorinu Jenku (1835-1914), rojenemu v bližnjih Dvorjah. V CerkIjah je bil rojen gledališki igralec Ignacij Borštnik (1858-1919). V pritličju hiše, ki ie bila last slovenskega politika Ivana Hribarja (1851-1941), je na ogled razstava, ki predstavlja pomembnejše kulturne delavce iz Cerkelj in okolice. Kraj je znan po vsakoletni razstavi cvetja in lovstva. Na vzhodnem robu naselja raste ob kužnem znamenju iz leta 1645 lipovec z obsegom 5,5 m. (T K.)

 

 

Češnjevek

Gručasto naselje na severnem obrobju Kranjskega polja leži ob sotočju potokov Češnjevice in Ušice. Večji del vasi leži severno od ceste, ki povezuje Cerklje na Gorenjskem z Velesovim. V nekdanji opekarniški jami je nastal Virškov bajer. Baročna cerkev sv. Duha iz leta 1833 stoji na mestu, kjer je prej stala srednjeveška stavba, na vzhodnem robu vasi. Vzhodno nad vasjo stoji protokolarni grad Strmol. (T K.)

 

 

 

 

Dvorje

Obcestna vas na severnem obrobju Kranjskega polja leži ob vznožju Kozjega hriba (677 m), v neposredni bližini Cerkelj na Gorenjskem. Skozi vzhodni del vasi si je strugo vrezal hudourniški potok Reka, ki priteče na ravnino iz soteske pod Krvavcem (1853 m). Baročna cerkev sv. Nikolaja ima kakovostno baročno opremo. V Dvorjah se je rodil skladatelj DavorinJenko (1835-1914). Na mestu, kjer je stala njegova rojstna hiša, je izvirno oblikovan spomenik. Med naseljema Dvorjem in Češnjevkom je ob južno pobočje Dvorjanskega hriba (678 m) prislonjen protokolarni grad Strmol s parkom in jezerom, Grad se prvič omenja leta 1287. (T K.)

 

 

Grad

Razpotegnjena vas z gručastim jedrom leži med Kozjim hribom (677 m) na zahodu in Grajskim hribom (770 m) na vzhodu, na vršaju hudourniškega potoka Reke, vzdolž ceste, ki vodi iz Cerkelj na Gorenjskem proti spodnji postaji žičnice na Krvavec (1853m). Smučišča na Krvavcu so med največjimi v Sloveniji. Pomemben je tudi letni turizem, saj je na krvavških pobočjih precej počitniških hišic in planinskih domov. Dolina se na prehodu s Kranjskega polja v krvavško podgorje zelo zoži. V dolini so nad desnim bregom Reke ostanki letovišča Sangradec, cerkev sv. Helene iz leta 1426 pa je bila kasneje dvakrat prenovljena. (T.K.)

 

 

Pšata

Razpotegnjena gručasta vas na severovzhodnem obrobju Kranjskega polja leži ob vznožju Grajskega hriba (770 m), vzpetine v predgorju Krvavca, vzhodno od Cerkelj na Gorenjskem. V vasi prihaja na dan močan kraški izvir rečice Pšate. Na vzhodu je zaselek Kurja vas. Srednjeveška cerkev sv. Marije Magdalene je bila v 18. stoletju barokizirana. (T. K.)

 

 

Lahovče

Gručasta vas v obliki podkve leži na Kranjskem poIju, ob krajevni cesti na obeh bregovih reguliranega potoka Reke. Večji del naselja je umaknjen severno nad cesto Moste - Kranj. Južno od ceste so obsežne obdelovalne površine v lasti kranjskega kmetijskega kombinata. Baročno župnijsko cerkev sv. Florjana s konca 17. stoletja so v 19. stoletju prenovili. V smeri proti Zalogu pri Cerkljah je urejen ribnik. Na njivi Kalvariji ob poti v Vodice so našli rimske grobove in ostanke stavb. (T K.)

 

 

Sveti Lenart

Razložena vasica leži v južnem predgorju Krvavca (Požganica 984 m), nad globeljo potoka Dobliča. Sestavljata jo drug od drugega precej oddaljena zaselka Jagodic na zahodu in Senožet na vzhodu. Med njima stoji cerkev sv. Lenarta, ki je bilo leta 1747 prezidana v baročnem slogu. Vasica je dostopna iz Šenturške Gore. Dalj časa, do leta 1994, se je imenovala Lenart na Rebri. (T. K.)

 

 

Spodnji Brnik

Gručasta vas sredi Kranjskega polja leži na križišču cest Moste - Kranj in Vodice - CerkIje na Gorenjskem. Regulirani potok Reka teče skozi vzhodni del naselja in z večjim okljukom spremeni smer proti jugovzhodu. Na polje umaknjena srednjeveška cerkev sv. Simona in Jude je bila v baroku prezidana. Jugozahodno od

naselja je Letališče Ljubljana, ki so ga zgradili leta 1963. Ker se letališče v Polju pri Ljubljani ni več moglo

širiti so ga leta 1964 usposobili za mednarodni !etalski promet. Najhitreje je iz glavnega mesta dostopno skozi Trzin in Mengeš, po zgraditvi avtoceste Šentvid - Kranj pa po njej. Izvoz je pri Vogljah. (T K.)

 

 

Stiška vas

Razložena vas z gručastim jedrom, h kateri sodijo še zaselek Škrjančevo in številne počitniške hišice. Leži na neprepustni pliocenski terasi v južnem predgorju Krvavca (1853 m). Na severu se vzpenjata hriba Sipen (895 m) in Požeg (1060m), na jugu pa Grajski hrib (770 m). Proti zahodu se površje strmo spušča v tesno dolino potoka Reke. Baročna cerkev sv. Križa je iz srede 18. stoletja. V vasi je več spomenikov Ijudskega stavbarstva. (T K.)

 

 

Šenturška Gora

Razložena vas z gručastim jedrom leži na neprepustni pliocenski terasi v južnem predgorju Krvavca (1853 m) med vasema Apnom in Sidražem. Večina hiš je gručasto razporejena ob vznožju vzpetine Vrtače (902 m), drugod pa so samotne kmetije in na zahodu zaselek Češnjice. Kraj se prvič omenja leta 1368 kot Gora sv. Ulrika. Župnijska cerkev sv. Urha je bila leta 1764 prezidana v baročnem slogu. Vas je dostopna po cesti iz vasi Gradu severno od Cerkelj na Gorenjskem. (T K.)

 

 

Šmartno

Razložena vas z gručastim jedrom leži na vzhodnem robu Kranjskega polja, ob vznožju Tunjiškega gričevja. Tam je zaselek Prenje, jugovzhodno od jedra vasi pa zaselek Perden. Na severovzhodu se dviga grič Straža (492 m). V bližini je več izvirov, katerih vode se stekajo v rečico Pšato. Zemljišče ob njih je mokrotno. Baročna cerkev sv. Martina je iz leta 1742. Ob njej so našli obsežno staroslovansko grobišče in ostanke poznorimskih stavb. (T K.)

 

 

Štefanja Gora

Razloženo vas sestavljata gručasta zaselka Zgornja Štefanja vas in Spodnja Štefanja vas. Ležita na zakraseli apniški terasi v jugozahodnem predgorju Krvavca (1853 m). Vzhodno pod gozdnato Kopo (1024 m) je samotna kmetija Davovec. Zahodno od vasi stoji cerkev sv. Štefana iz leta 1805, umaknjena na vzpetino Štefanjo goro (748 m), ki je izjemno razgledišče. V okolici cerkve so vidni ostanki prazgodovinske in poznoantične naselbine. Kraj se prvič omenja že leta 1132 kot Gora sv. Štefana. Vas je od drugih, vzhod-

neje ležečih naselij, na uravnavi Krvavškega predgorja odrezal potok Reka. Po globoki in ozki dolini se je izpod Krvavca prebil na Kranjsko pol|e. (T. K.)

 

 

Trata pri Velesovem

Razpotegnjeno gručasto naselje na severnem obrobju Kranjskega polja leži med vasmi Velesovim, Češnjevkom in Adergasom. Sestavljata ga Spodnja Trata na jugu ob cesti Velesovo - Cerklje na Gorenjskem in Zgornja Trata na severu, na nekoliko vzpetem svetu okrog baročne cerkve sv. Marjete. (T.K.)

 

 

 

 

Zalog pri Cerkljah

Razložena središčna vas z več gručami hiš leži na obeh bregovih rečice Pšate, na vzhodnem robu Kranjskega polja, ob vznožju ilovnatega Tunjiškega gričevja. Naselje sestavljajo deli Zgornji Zalog, Srednji Zalog, Trata in Spodnji Zalog, ki se vrstijo od severa proti jugu. V vasi je križišče krajevnih cest, ki od tu vodijo v Tunjiško gričevje, ob njegovem vznožju proti severu do Cerkelj na Gorenjskem, proti Lahovčam in proti Komendi. Pšata tu dobi z gričevja dva leva pritoka, Dobovšek in Doblič - zemljišče ob njej je vlažno. Kraj se prvič omenja leta 1299. Na fasadi župnijske cerkve sv. Matije iz 17. stoletja je freska sv. Krištofa. (T.K.)

 

 

Zgornji Brnik

Gručasta vas leži na prodnatem Kranjskem polju, na obeh bregovih reguliranega potoka Reke, ob cesti, ki povezuje Spodnji Brnik s Cerkljami na Gorenjskem. Še vedno je pomembno kmetijstvo, predvsem živinoreja in pridelovanje krompirja. V južnem delu vasi stoji baročna cerkev sv. Janeza Krstnika iz leta 1743. (TK.)

 

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem
tel: 04 / 281-58-00
fax: 04 / 281-58-20
e-mail: obcinacerklje@siol.net

PISO

TIC - VSTOPI
TIC

KAM, KJE, KDAJ (kliknite na mesec)
December 2016

Hrana iz naše bližine

Pomoč družini na domu

Aktualno
 • 13. letni koncert Šenturškega okteta s prijatelji
 • Vabljeni na razstavo Cerkljanskih jaslic in na Miklavžev sejem
 • Komedija Bundrla&Godler šov
 • OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI OBČINSKE CESTE JP 540813 PRAPROTNA POLICA – LETALIŠČE
 • Dnevi boja proti nasilju nad ženskami, pripni belo pentljo
 • več >

  Naključna fotografija
  več >
   
  Poslovni imenik - novi vnosi
 • TESARSTVO IN KROVSTVO Igor Oman s.p
 • GROŠELJ ALOJZ s.p. - AVTOPREVOZNIK
 • več >
   
  Koledar dogodkov
 • Gledališka predstava Večno mladi
 • Luža
 • več >
   
  Občina Cerklje - 2008. Vsi logotipi in blagovne znamke na tej strani so v lasti njihovih cenjenih lastnikov.