Sklep o povrnitvi stroškov adaptacije kulturnega doma na Zgornjem Brniku - UV občine Cerklje na Gor., št. 4/2003