Sklep o višini pristojbine za priključke na javno vodovodno omrežje za leto 2004 - UV občine Cerklje na Gor., št. 4/2003