Sklep o cenah pokopaliških storitev in upravljanju s pokopališči ter zakupnin za grobove - UV občine Cerklje na Gor., št. 4/2003

Predpisi, na katere predpis vpliva