Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta - UV občine Cerklje na Gor., št. 1/2016

Predpisi, na katere predpis vpliva