Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta -UV občine Cerklje na Gor., št. 6/2002

Predpisi, na katere predpis vpliva